راز سرگذشت من

من خودم را با کسی که بسیار ((خوشبخت)) است اشتباه گرفته ام ! کسی که معنای امید را در عظمت مشکلات می جوید ! عمق دوست داشتن را در تحمل نامهربانی ها میفهمد شیرینی لبخند را در طعم اشک میچشد و صدای فریاد را در طنین سکوت میشنود ... من به جای او زندگی می کنم

» شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٦ :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٦
» طلاق :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٦
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٦ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٦
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٦ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٦
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٦ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٦
» خیال تو :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩٦
» نگاه :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩٦
» جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩٦ :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩٦
» تجربه امروز :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٦
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤
» دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤ :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» ماه من :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» عید :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
» کورسو :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳
» چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» تجربه امروز : :: چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳
» تجربه امروز : :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» تجربه امروز : :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
» یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳
» شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳ :: شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
» شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳ :: شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
» چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» ﺗﻘﻠﺐ :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» شربت :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳
» کلاه قرمزی :: دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» دیالوگ های ماندگار ﺍﺯ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﻭﺭ : :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
» شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳ :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
» چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» انتظار :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» منطق :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳
» بی شرف ها...به بهشت نمیروند!!!! :: پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳
» پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳
» شکلات :: پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» خوشبختی :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» عشق :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» نوروز :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» خلاء :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» لکه بر :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» خدا :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» تولد :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» بها :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» محبت :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» سال نو مبارک :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» خواستگاری :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» ﺭﻓﯿﻖ . ﮐﯿﻪ ؟ :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» تجربه امروز : :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» بچه خواهرم :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» دستشویی :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
» خاطره :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» مطلبی خواندی از برتولت برشت نویسنده نامدار آلمانی :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» من و تاکسی :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» از دیده :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» باز باران :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» زندگی :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» تجربه امروز :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» جزوه :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» ایمیل اشتباهی :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢
» سخنانی زیبا از انیشتین :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» همت :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» کاش :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» مرز :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» داداش :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» تو :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» پوشک :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» پارک کردن :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» گوز :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» دیگ شستن :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» تجره امروز : :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» تجربه امروز : :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» پسر بودن :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» بی حسی :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» خوشبختی :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» کلاس درس :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» شرایط و سختی ها :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» تنهایی :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» خبر خوب :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» نشان پلیس :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» نیمکت :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» مرد کَسیه که: :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» کمردرد :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» مادرانه :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» اسیر :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» دختربچه زرنگ :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» جزوه :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» جملاتی که قبل از مرگ باید شنید :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» یه مرد هایی هستن که ... :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» عمه :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» سوتی :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» تجربه امروز :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» مرحم :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» طلبه :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» اردو :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» حکایت :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» تجربه امروز : :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» حکایت :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» ماهواره :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» منشی حاضر جواب: :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» الاغ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» هفت جا ، نفس خویش را حقیر دیدم : :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» خاصیت جادویی آرامش ذهن ! :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» تجربه امروز : :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» روز های بی تو :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» زندگی :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» یه حرف هایی :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» (( فاطمه )) :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» دنیای مردها :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» تجربه امروز :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» (وصیت) :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» باز کن پنجره را :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» مجلس عزا :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» بهار :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» انیشتین و مرلین مونرو ... :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» خیلی باحاله!!حتما بخونید....!!!! :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» استرس :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» رویا ها :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» همه جا :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» بــه یــاد داشـــتـه بـــاش : :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» مرگ و زندگی :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» معرفت :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» انواع مردها : :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» رفاقــــــــــــت = خســـــــــــــارت :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» :) :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» درد دل پسرا : :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» خاطره :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» راننده تاکسی :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» تجربه :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» یک با یک برابر نیست ... :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» نام تو :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» گوش کن :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» نگاه :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» دوری :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» سید علی قاضی طباطبایی تبریزی :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» دستشویی :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» داستان کوتاه :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» طنز :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» طنز :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» زن و شیطان :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» داستان کوتاه :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» تجربه امروز : :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» اصالت یا ادب :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» داستان طنز :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» من به دنبال کسی میگردم ... :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» مهم نیس :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» لعنت :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» جاده ها :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» باور :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» دلتنگی :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» قانون جذب :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» یه نفر :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» شیطنت :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» حیف :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» بودنت یعنی :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» گاهی وقتا :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» دوست :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» قیمت بهشت کیلو چند :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» حکایت شطرنج :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» احساس :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» حس پدر شدن :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» دلتنگی :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» اهای شما :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» عشق شما :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» قانون انتخاب :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» جنبه :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» (( یا تو یا مرگ )) :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» انواع داماد :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سوتی :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دعای طوطی ها :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» (( فاطمه )) :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برای تو :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» (مورچه و سلیمان) :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یخچال :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» لذت :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چشم ها را باید شست :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بعضی وقتا :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دوست دختر :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» (میمون ها و کلاه فروش) :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آسمانی باش و امیدوار :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» امید :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» محبت :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱ :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» سحنانی از حضرت زهرا (س) :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» حس میکنم :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» طنز ازدواج :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» حکایت بچه خواهرم :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» تجربه های روزانه من :: چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱
» به یاد خنده های بهار :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
» آدم زرنگ :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» "دلـــــــم تــــــنــــــگ شـــــــــده" :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» کابوس :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» مکالمه تلفنی با مامانمون :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» رفیق با حیا :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» لطافت تراختور :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» حوالی قلب من :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» امید :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» تنهایی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» فراموشی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» فراموشی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» چرخه عشق :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» پایان غم :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» باران :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» طراوت بارون :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» دادگاه :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» نام عشق :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» لبخند :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» جدایی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» بعد از ... :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» وقتی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» باور :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» کار عشق :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» قرار :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» دلتنگی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» تنهایی :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» نسخه :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» نامه :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» نیمه پر :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» کمبود :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» بوسه یلدایی :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» امشب شب یلداست :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» یلدا :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» پـَـَـ نــه پـَـَــــ :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» چرا والدین پیر می شوند: :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» داستان طنز :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مچگیری مامان :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» داستانک :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» متلک یه دختر جون به یه آخوند (طنز...جالب :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تشییع جنازه خنده دار :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قدر نفس هایش را بدان :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اهل دانشگاهم :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» به یاد یه دوست :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ازدواج :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کار روزانه :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قابل توجه خانوم ها :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سئوال :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یلدا :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» امتحان :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کلمات قصار :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زن :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زندگی :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دور یا نزدیک :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دست تقدیر :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سکوت :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» فاطمه :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ایرانی ها با هوش ترن :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» امان از دست خانوم ها :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خیلی سخته :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دو خط موازی :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کوتاه ترین داستان ترسناک جهان :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» داستان نامردی :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» داستان تاریخی :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زن نظافتچی :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از شاملو :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ماجرای نفر اول کنکورهنر ورحمت به روح آلفرد آدلر :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» خبر بد :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» خبر بد :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» صدا نمیااااد :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» زن دوست داشتنیه من :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» (( فاطمه ، فاطمه )) :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» فواید بغل کردن :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تفسیر روانشناسی شخصیت شما از تاریخ تولد شما :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چند اسم زیبای دخترونه و فلسفه اون از دید مردها :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» حکایت جالب ... :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» جیگر :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تشییع جنازه خنده دار :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یک روز بد برای رسیدن به بهشت :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» زن ها فرشته اند ... :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» طنز هدف بزرگ پسربچه 12 ساله از ... :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» داستان طنز حاج خانوم :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» عشقی که اسیر هوس نباشد :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» طرف ما :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
» بهاران :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
» عجیب ترین مرگ های جهان :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
» بیمارستان روانی :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» زندگی آقایون از بدو تولد تا مرگ :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» عید همه مبارک :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» قصه دردناک عشق یک مرد .... به روایت تصویر :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
» گاش میگفتی چیست :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» حاصل مهر تو :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» عادل فردوسی پور دستگیر شد!!! :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» رخصت :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
» تلخ و شیرین :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» داماد خوشه یک :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» چه روزی بود امروز :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» (( داف چیست؟ )) :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
» (( اگر )) :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» تصورات عاشقانه یک دیوانه :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
» نسخه :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» سهراب :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» پروردگارا! :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» زندگی اجباریست :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» تلخ و شیرین :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» مادر مهر :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» دکتر شریعتی :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» چه وقت زنان خدا را شکر می کنند؟ :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» ( حسین پناهی ) :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» وقتی خدا باهات شوخی میکنه :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» قوانینی که نیوتن از قلم انداخت :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» طنز هفته: سرطان پستان سینه :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» اندر حالات دخترها در ادوار مختلف تاریخ :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» تماسهای تلفنی یه یک دانشجو :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» مادرت رو... :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» با تو :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی(طنز) :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» مصاحبه :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» (( چن تا حرف جالب )) :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» (( خداوندا )) :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» (( یه روزی )) :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» (( ازدواج )) :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» کلمات قصار ویکتور هوگو :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» گورخر :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» (( زندگی یه دانشجو )) :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» ( خسته ام ) :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» (( یه داستان جالب)) :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» (( میکده هشیاری )) :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» (( شرح پریشانی من )) :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
» (( اگر ... )) :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» (( آسیب شناسی فک و فامیل )) :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» شیفته فنر باخته یا همون گلشیفته خودمون :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» دانشجو در ملل مختلف :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
» «دوستت دارم» :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
» (( چقدر سخته )) :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» پنج های معروف :: شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧
» (( من زن میخوام با این مشخصات )) :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧
» (( فاطمه فاطمه است )) :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» (( آرزوی من برای تو )) :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
» وقتی مينويسم که ... :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» اين نيز گذشت :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» روی زانو هام افتادم :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
» بالاخره تموم شد :: جمعه ۳٠ شهریور ۱۳۸٦
» دلتنگی :: دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٦
» فاطمه فاطمه است :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
» (( يه روز توی دانشگاه )) :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سال جديد :: شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦
» شجاعت :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
» (( راحت بگو نه )) :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
» شروع نکرده زمین خوردم ... :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
» یا علی :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
» (( ورود آدمای بی جنبه ممنوع )) :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
» (( اميد )) :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥
» (( تموم شد )) :: جمعه ٥ آبان ۱۳۸٥
» ٭ افسوس ... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
» (( وقتی همه چی بهم ميريزه )) :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» ( ( مرام و معرفت ) ) :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
» (( يه کودن مثل من )) :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
» (( همزاد )) :: جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥
» (( عيدت مبارک )) :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» (( زخم تنهايی )) :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
» (( خيلی پنچرم )) :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» (( غوغايی است در دلم )) :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٤
» (( ديگه فرقی نميکنه )) :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
» سالروز تولد وبلاگم )) :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٤
» (( آموخته ام که )) :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٤
» ((خراب کردم )) :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
» (( ناراحتم )) :: پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٤
» (( ضد حال )) :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» (( مهمونی )) :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» (( هيشکی منو دوست نداره )) :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳۸٤
» (( دانشگاه قبول شدم )) :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
» (( خسته ام )) :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤ :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳۸٤
» بود های بی سايه :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
» (( عشق )) :: شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
» شروعی ديگر :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٤

www . night Skin . ir