آماده باشی یا نه ، یک روز به انتها خواهی رسید. طلوعی دیگر نخواهد بود، نه دقایقی ، نه ساعتهایی و نه حتی روزهائی تمام چیزهائی که جمع کرده ای ، چه ارزشمند چه فراموش شده به کس دیگری تعلق خواهد گرفت. ثروتت ، شهرتت و قدرتهای روحانی ات ، بی ربط خواهند نمود، اهمیتی نخواهد داشت که چه داشته ای یا چقدر بدهکار بوده ای، رشکهایت ، رنجشهایت ، خشمهایت و حسادتهایت ، سرانجام ، ناپدید خواهد شد. امیدهایت ، آرمانهایت و نقشه هایت نیز ، همه ، از دست خواهند رفت شکستها و پیروزی ها که زمانی بسیار مهم می نمودند ، کم رنگ خواهند شد. اهمیتی نخواهد داشت از کجا آمده ای. زیبائیت و هوشمندیت ارزشی نخواهند داشت. جنسیتت و رنگ پوستت هم بی ربط خواهد بود. پس ، چه مهم است؟ مهم ، چیزی نیست که خریده ای ، چیزیست که ساخته ای! چیزی نسیت که بدست آورده ای ، چیزی است که بخشیده ای! موفقیت تو اهمیت ندارد بلکه مقصودت مهم است. مهم ، چیزی نیست که آموخته ای ، چیزیست که به آن اندیشیده ای، آنچه مهم است ، صداقت توست ، دلسوزی و شجاعت ات ، یا ایثاری که دیگران را دارا و توانا کرده است یا به ایشان جرات و دلگرمی داده است مهک این است که تو مثالشان بوده ای ! صلاحیت مهم نیست ، شخصیت توست که ارزشمند است. مهم این نیست که چند نفر را می شناخته ای، مهم این است که چند نفر غم ابدی در فراق تو در وجودشان حس خواهند کرد! خاطرات تو مهم نیستند ، خاطراتی که از تو در ذهن دوستدارانت خواهد ماند مهم است! این مهم است که تا چه وقت و چطور در یاد ها خواهی ماند. زندگی کردن ، آنطور که ارزشمند باشد ، اتفاقی نیست ، تو هستی که با انتخابت ، آنرا محقق می کنی

/ 0 نظر / 2 بازدید