بعد از رفتنت . . .

حرفهایی هست برای گفتن

- حتی اگر نباشی که بشنوی -

حتی اگر هیچ گوشی نباشد برای شنیدن -

حتی اگر هم زبانی نباشد برای گفتن -

یا حتی نفسی برای کشیدن . . .

نگاهم و سکوتم نیز حرفهایی دارد برای گفتن ،

تا بدانی که بعد از رفتنت . . .

می گویم و می گویم و می گویم:

عاشقت بودم - عاشقت هستم و عاشقت خواهم بود..........

/ 1 نظر / 30 بازدید
مژگان

آسمان پیش از طلوع، تاریک ترین است. آری، روزهای سخت همیشه پیش از بهترین روزها می آیند.