نشسته بودم جلوی تاکسی
یه دخترو پسرم عقب نشسته بودن که یه دفعه دختره جیغ کشید "دستتو بکش بیرون کثافت"!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
راننده هم کوبید رو ترمز پسررو از ماشین کشید پایینو یه دل سیر زدش...
سوار ماشین که شد از دختره پرسید خانوم،پسره چیکار کرد؟
دختره گفت:آشغال دستشو تا ته کرده بود تو دماغش
من :|
راننده :|
پسره زبون بسته : هیچ شکلکی یافت نکردم براش بزارم

/ 1 نظر / 21 بازدید