(( زندگی یه دانشجو ))
شروع ترمیک هفته بعد از شروع ترمدو هفته بعد از شروع ترمقبل از میان ترمدر طول امتحان میان ترمبعد از امتحان میان ترمقبل از امتحان پایان ترماطلاع از برنامه پایان ترمروز قبل از پایان ترم 76 روز قبل از پایان ترم5 روز قبل از پایان ترم


4 روز قبل از پایان ترم2 روز قبل از پایان ترم1 روز قبل از پایان ترمشب قبل از امتحان


1 ساعت قبل از امتحاندر طول امتحانهنگام خروج از سالن امتحانبعد از امتحان

/ 1 نظر / 2 بازدید