# دلتنگی
  پیله کرده ستدلم به داشتنتو هر بار که می ترسماز نبودنتانگار هزار پروانهدر دلمبال بال می زنند  
/ 0 نظر / 17 بازدید
  بعضی ترانه‌ها رامی توانبارها و بارهاگوش دادبعضی انسان‌ها رامی‌توانبارها و بارهادوست داشت!  
/ 0 نظر / 17 بازدید