سال ها دو برادر با هم در مزرعه ای که از پدرشان به ارث رسیده بود زندگی می کردند. آنها یک روز به خاطر مسئله ی کوچکی به جر و بحث پرداختند و پس از چند هفته سکوت، اختلافشان زیاد شد و از هم جدا شدند.

یک روز صبح زنگ خانه برادر بزرگتر به صدا در آمد. وقتی در را باز کرد مرد نجاری را دید. نجار گفت: "من چند روزی است که به دنبال کار می گردم و فکر کردم شاید شما کمی خرده کاری در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد کمکتان کنم؟!"

برادر بزرگتر جواب داد: "بله اتفاقا من یک مقدار کار دارم. به آن نهر در وسط مزرعه نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر کوچکتر من است. او هفته ی گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسط مزرعه را بکنند و این نهر آب بین مزرعه ی ما افتاد. او حتما این کار را به خاطر کینه ای که از من به دل دارد انجام داده." سپس به انبار مزرعه اشاره کرد و گفت: "در انبار مقداری الوار دارم از تو می خواهم بین مزرعه ی من و برادرم حصار بکشی تا دیگر او را نبینم."

نجار پذیرفت و شروع کرد به اندازه گیری و اره کردن الوار.

برادر بزرگتر به نجار گفت: "من برای خرید به شهر می روم اگر وسیله ی نیاز داری برایت بخرم."

نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد: "نه چیزی لازم ندارم..."

هنگام غروب وقتی کشاورز به مزرعه برگشت چشمانش از تعجب گرد شد. حصاری در کار نبود. نجار به جای حصار یک پل روی نهر ساخته بود.

کشاورز با عصبانیت رو به نجار گفت: "مگر من به تو نگفته بودم برایم حصار بسازی؟!"

در همین لحظه برادر کوچتر از راه رسید و با دیدن پل فکر کرد برادرش دستور ساختن آن را داده! به همین خاطر از روی پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست.

وقتی برادر بزرگتر برگشت، نجار را دید که جعبه ی ابزارش را روی دوشش گذاشته بود و در حال رفتن است.

کشاورز نزد او رفت و بعد از تشکر از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد.

نجار گفت: "دوست دارم بمانم ولی پل های زیادی هست که باید آنها را بسازم!!!"

/ 0 نظر / 20 بازدید